Ấm Ngưu Cái Liên Tử

Giá: Liên hệ

  • Ấm Ngưu Cái Liên Tử
  • Chế tác : Vương Ngọc Quyên
  • Đất tử nê Hoàng Long Sơn
  • Dung tích: 210 ml
Danh mục: